REGULAMIN KONKURSU

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwąTraf w statek i wygraj produkt Misioo!”.

2. Organizatorem Konkursu jest Misioo Handmade.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie na profilu Facebook www.facebook.com/misioohandmadepl w dniach  25-30 listopada 2021 r. (do godziny 23:59).

5. Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej dnia 7 grudnia 2021 r. w komentarzu pod postem konkursowym na fanpage Misioo między godziną 8 a 16.

6. Konkurs przewiduje 1 nagrodę dla osoby, która w ocenie Komisji Konkursowej najszybciej wytypowała pola z ukrytymi statkami.

7. Udział w konkursie poprzez udzielenie komentarza pod postem konkursowym jest jednoznaczny z akceptacją postanowień regulaminu.

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE I JEGO PRZEBIEG

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a. posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego;

b. nie jest pracownikiem, zleceniobiorcą, współpracownikiem Misioo Handmade;

c. nie jest członkiem rodziny pracownika Misioo Handmade;

d. zapoznała się z treścią Regulaminu;

e. wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie w celach związanych z Konkursem oraz powiadomienia o przyznaniu i wydaniu Nagrody.

2. W celu wzięcia udziału w Konkursie wystarczy dokonać w Okresie Trwania Konkursu co najmniej jednego Zgłoszenia Konkursowego.

3. Zgłoszenie Konkursowe polega na opublikowaniu komentarza pod postem konkursowym (opublikowanym dnia 25 listopada 2021 na fanpage Misioo Handmade), wraz z wytypowaniem pola.

4. Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obelżywych, nieobyczajnych, dyskryminujących, obrażających uczucia religijne lub w inny sposób sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego ani zawierać zastrzeżonych nazw lub znaków. Zgłoszenia Konkursowe nie mogą naruszać praw, w tym w szczególności praw autorskich, oraz dóbr osobistych osób trzecich.

5. Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów określonych w pkt. 4 Regulaminu będą ukrywane bądź usuwane przez Organizatora i nie będą uwzględniane w Konkursie, a ich autorzy nie będą uprawnieni do ubiegania się o Nagrody.

6. Nagrody w Konkursie nie podlegają kumulacji, co oznacza, iż jeden Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną Nagrodę bez względu na liczbę dokonanych Zgłoszeń Konkursowych.

7. Po zakończeniu Konkursu Komisja Konkursowa wyłoni 1 laureata Konkursu, który jako pierwszy wskaże prawidłowe pole.

8. Prawidłowe przeprowadzenie Konkursu i wyłonienie Laureatów Konkursu zapewnia Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z 3 osób.

§ 3

NAGRODY

1. Nagrodami w Konkursie jest:

  1. Basen Smart szary 90×30 + zestaw piłek 150 sztuk do wyboru kolorystyka:
  2. miętowe, perłowe srebrne,
  3. jasne niebieskie, perłowe, srebrne,
  4. różowe perłowe, perłowe, srebrne.

2. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

3. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien napisać sam lub odpowiedzieć w wiadomości prywatnej na Facebooku, wysłanej do profilu Misioo Handmade w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

4. Nagrody będą wysłane przez Misioo Handmade po otrzymaniu danych adresowych Laureata.

5. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Misioo Handmade.

6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

7. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w w/w ustawie.

8. Fundatorem nagród jest Misioo Handmade.

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

3. Podanie przez Uczestnika wskazanych wyżej danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, a dane te będą przetwarzane zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

4. Zważywszy, iż przetwarzanie danych osobowych Uczestnika jest niezbędne dla realizacji Konkursu, w przypadku wyrażenia przez Uczestnika sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w toku trwania Konkursu, Uczestnik taki lub jego Zgłoszenie Konkursowe zostaną wykluczone z Konkursu, utraci też prawo do ewentualnej Nagrody.

5. Uczestnik Konkursu wyraża również zgodę na publikację swoich danych jako Laureata Konkursu w Serwisie.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

2. Naruszenie jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu przez Uczestnika Konkursu skutkuje jego wykluczeniem z udziału w Konkursie. Decyzję w tej sprawie podejmuje Organizator.

3. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie.

4. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu, będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Podziel się: